Naturvård

En stor och viktig del i naturskyddsföreningens arbete utgörs av naturvård.

Vi engagerar oss i tre områden. Naturreservat Abullahagen, Kastberga äng och fuktängen vid Rönnemölla i Stockamöllan.

Abullahagen

Abullahagen är Eslövs mest tätortsnära naturområde. Det blev naturreservat 1994 och sedan dess har Naturskyddsföreningen hjälpt kommunen med skötseln av området.  Det är det höga naturvärdet som är anledningen till vårt engagemang. Stora delar av området är mycket stenigt och har aldrig varit gödslat. Det har sedan mycket lång tid tillbaka betats. Detta har gjort det möjligt för området att utveckla en mycket varierad och rik flora. Här finns bland mycket annat växter som blivit allt mer undanträngda i dagens markanvändning. Bland mycket annat finns här slåttergubbe, klasefibbla, göknycklar, jungfrulin, tätört. Eslövs kommun har inte möjlighet att ensam sköta det resurskrävande arbetet. Naturskyddsföreningen röjer nyponsly under vinterhalvåret och rensar bort tistlar och skräppor under vår och sommar.

Vi ordnar naturvandringar i hagen varje vår.

Kastberga äng

Sedan mitten av åttiotalet är föreningen engagerad i skötseln av Nils Jeppssons äng i Kastberga. Det är den  sista resten av ett stort hagmarksområde som en gång sträckte sig ända upp till Stehag.  Anledningen till att föreningen intresserar sig för ängen är den mycket sällsynta humlesugan (Stachys officinalis) som växer och frodas här.

Det hela började med att  några biologistudenter i Lund sett i gamla skrifter att humlesugan  fanns dokumenterad här. Mycket riktigt hittade dom ett par plantor som stod inklämda under ett par buskar. När naturskyddsföreningen fick kännedom om detta, insåg man snart vilken raritet som upptäckts. I samarbete med markägaren har området sedan skötts som slåtteräng. Humlesugan har trivts med den omvårdnad den fått och har nu förökat sig så det finns 15 välmående plantor som alla går i fin blomning på sensommaren. Här finns också bl.a. grönvit nattviol, skogsknipprot, ängsskära, krussilja och prästkrage. Till naturvärdet i ängen kan man också räkna att Blekebäcken ringlar sig fram här.

Ängen vid Rönnemölla

I fuktängen vid Rönnemölla i Stockamöllan växer det sällsynta Gullståndset (senecio paludosus). Då Ulla Hansson som bor på möllan med ålderns rätt slutade slå ängen har naturskyddsföreningen tagit över arbetet.

Sedan 2009 slår vi nu ängen varje höst och detta görs i oktober då de senblommande  gullståndsen gått i frö. Gullstånds trivs i tät vegetation tillsammans med andra högväxta arter. Här finns också bl.a. fackelblomster, kärrsilja, svärdslilja, hampflockel, frossört, skogslysing, humle och besksöta. Ängen slås i första hand för att inte al och sälj skall ta överhand.

År 2013 fick vi välkommet tillskott i arbetet av ett par stockamöllanbor, vilket vi är mycket glada för.

Britt-Marie Hansson